Logopedija

logopedija reci i slova

Logopedija se bavi prevencijom,otkrivanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom govorno jezičkih poremećaja. A logoped je stručnjak koji se bavi savetodavnim radom, dijagnostikom, i tretmanom govorno-jezičkih poremećaja.

Jezik i govor su saznajno sredstvo komunikacije. Govorom deca primaju i traže objašnjenja, izražavaju želje i potrebe,a odrasli ih uče i koriguju njihovo iskustvo. Zakasneo govorno jezički razvoj lišava decu normalnog psihičkog razvoja i socijalnog prilagođavanja. Zbog toga je važno na vreme uvideti problem i javiti se logopedu. Logoped kao terapeut je tu da detetu, roditeljima i porodici u celini, pomogne u razvoju dečijeg govora. Za logopeda je naročito značajno da utvrdi šta dete može a šte ne može da kaže, kako bi mogao da planira dalji razvoj njegovih jezičkih struktura. Šta će logoped raditi zavisi od uzrasta deteta i problema koji dete ima. Logopedski tretmani se obično sprovode kroz igru, jer ona je prvi i glavni oblik rada sa decom. 

Svako dete je jedinstveno, individua za sebe, a tretman svakom detetu treba prilagoditi na osnovu njegovih mogućnosti. Zato u individualnom i grupnom radu koristimo razni edukativni i didaktički materijal, koji nije samo usmeren na razvoj govora i jezika, već i na razvoj celokupne ličnosti deteta. 

Pored rada sa detetom, logoped daje informacije roditeljima o ciljevima koje je postavio, načinu na koji ih sprovodi i uputstvima šta i zašto treba oni da nastave kod kuće. Dugogdišnje iskustvo je pokazalo da od odnosa koji terapeut naprave sa roditeljima u najvećoj meri zavisi ishod terapije. Ovo nije neobično jer dete sa roditeljima provodi veći deo vremena nego na tretmanu. Zato je važno da roditelji budu produžena ruka svog terapeuta kako bi dete bilo uvek stimulisano na adekvatan način. Ako terapeuti i roditelji ne naprave dobru saradnju, dete je izložno različitim zahtevima u različitom okruženju, što ga zbunjuje i ne dozvoljava mu da napreduje. 

U našem udruženju logoped kao stručnjak sa zadovoljstvom radi sa decom koja imaju različite smetnje u razvoju ( AD/HD,Autizam, Daunov sindrom), sa decom koja imaju razvojnu disfaziju, sa decom koja nepravilno izgovaraju glasove(dislalija), sa decom koja imaju poremećaj ritma i tempa govora (mucanje), kao i sa decom koja imaju problem čitanja i pisanja(disleksija i disgrafija).

Veoma je važno na vreme uvideti postojeći problem i odmah, bez oklevanja potražiti pomoć logopeda.